VILKÅR & BETINGELSER

HIAB WEBSHOP – SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR

 

1 SALGS- OG LEVERINGSVILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Disse salgs- og leveringsvilkårene, ("Vilkårene") gjelder ved alle kjøp i Hiabs Webshop, unntatt salg til Kunder hvor det foreligger skriftlig forhandlerAvtale, serviceAvtale eller andre skriftlige Avtaler som omfatter produktene som selges i Hiabs Webshop. I disse tilfellene gjelder disse skriftlige Avtalene. For alle andre kjøp av produkter gjelder disse salgs- og leveringsvilkår. Disse salgs- og leveringsvilkårene utgjør sammen med de øvrige skriftlige opplysningene om kjøpet, kjøpsAvtalen.

1.2 Ved å legge inn bestilling, forespørsel om å motta tilbud eller annen skriftlig henvendelse om kjøp av produkter i Hiab Webshop, aksepterer Kunden at disse salgs- og leveringsbetingelser vil gjelde for Kundens kjøp av varer. Vilkår som måtte fremgå av andre meldinger eller skriftlig materiale fra Kunder, vil bare være gyldige i tillegg til eller i stedet for vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser, kun dersom de er skriftlig godkjent av Hiab.

1.3 Varene som selges i Hiab Webshop er utelukkende ment for profesjonell bruk, og krever profesjonell installasjon og montering for å kunne funksjonere forsvarlig og i overensstemmelse med produktenes spesifikasjoner. Varene er ikke ment for forbrukere, og Hiab selger utelukkende produkter til profesjonelle brukere. 

1.4 Hiab forbeholder seg rett til på et hvilket som helst tidspunkt å endre disse salgs- og leveringsbetingelser uten varsel. 

 

2 DEFINISJONER

"Konfidensiell informasjon" skal anses å omfatte all design, tegninger, tekniske dokumentasjon, spesifikasjoner, testresultater, ytelsesdata, forretningsmetoder, fremgangsmåter, forbedringer, knowhow, oppfinnelser, rapporter, finansielle opplysninger eller annen informasjon Kunden mottar fra Hiab i forbindelse med oppfyllelse av Avtalen.

"Avtalen" skal bety avtalen mellom Hiab og Kunden basert på enten Hiabs tilbud og Kundens aksept av tilbudet, eller en ordre fra Kunden og en skriftlig ordrebekreftelse fra Hiab.

"Avtalt pris" skal bety totalprisen angitt i Avtalen, inklusive eventuelle senere avtalte prisendringer.

"Garantivilkår" skal bety Hiabs standardgarantivilkår for produktene. 

"Hiab" skal bety det selskap i Hiab/Cargotec konsernet som er angitt i ordrebekreftelsen eller i Avtalen med Kunden.

"Kunden" skal bety den juridiske person hvis navn er angitt i ordren som kjøper av produktet eller produktene.

"Levering" skal bety fullført levering av produktet eller produktene, slik det er angitt i Avtalen.  Hvis Avtalen ikke inneholder nærmere detaljer om levering, skal levering anses å ha skjedd når risikoen er gått over på kjøperen i overensstemmelse med det som ellers måtte være angitt om levering.

"Ordre" skal bety en ordre foretatt av Kunden gjennom eller i Hiab web shop.

"Ordrebekreftelse" skal for en ordre bety den skriftlige bekreftelse utferdiget av Hiab, hvor Hiab aksepterer ordren.

"Part" skal bety Hiab eller Kunden. 

"Partene" skal bety Hiab og Kunden. 

"Varen" skal bety det utstyr, reservedel(er), komponent(er), produkt(er) og eller tilbehør og tilhørende dokumentasjon som skal leveres til Kunden i forbindelse med Avtalen, slik det er spesifisert i ordrebekreftelsen.

Varene er produsert og levert av Hiab eller andre selskaper i Hiab konsernet eller av underleverandører.  Avtalen innebærer ikke Avtale med andre enn Hiab.

 

3 AVTALT PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 Den avtalte pris skal faktureres Kunden på de betalingsbetingelser som er angitt i Avtalen.  Dersom Avtalen ikke angir betalingsbetingelser, skal den avtalte pris anses å forfalle 30 dager etter fakturaens dato.  I de tilfeller det er adgang til å betale med kredittkort, og dette er valgt som betalingsform, vil kredittkortet bli belastet når produktet blir avsendt fra Hiab.

3.2 Alle priser angitt i Hiabs Webshop er nettopriser eksklusive merverdiavgift.   Untatt hvor det er angitt i Avtalen mellom partene, omfatter ikke avtalt pris leverings- eller transportkostnader, forsikringspremier, skatt, toll eller andre avgifter som kan påløpe i forbindelse med eksport, import, transport, levering eller salg av produktene ("Tilleggskostnader").  Eventuelle tilleggskostnader faktureres i tillegg til den avtalte pris. Prisene angitt i Hiabs Webshop inkludere ikke Tilleggskostnader.

3.3 Hiab har anledning til å nekte Kundens adgang til Hiabs web shop eller å utsette eller kansellere levering av Varen eller Varene eller andre ytelser (herunder oppfyllelse av garantiforpliktelser), dersom det er grunn til å anta at Kunden ikke er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor Hiab eller Kunden ikke har betalt utestående krav ved forfall.  Ved forsinket betaling kan Hiab kreve forsinkelsesrenter i henhold til morarentelovens bestemmelser.

3.4 Hiab forbeholder seg å kunne foreta en kredittvurdering av Kunden før eventuelle ordre aksepteres.

3.5 Hiab forbeholder seg å kunne endre gjeldende prisliste.  Eventuelle prisendringer vil ikke bli gjort gjeldende for avtalt pris i Avtaler som allerede er inngått.

 

4 LEVERING OG SALGSPANT

Levering

4.1 Med mindre annet er avtalt, skal levering skje i henhold til de til enhver tid gjeldende Incoterms, CIF dersom varene bare transporteres med båt, CIP for andre transportmetoder og DAP dersom det gjelder en hasteleveranse.  Risikoen for varen går over til kjøperen i overenstemmelse med det valgte vilkår.  

4.2 Hiab tilstreber å levere produktene til den tid som er angitt.  Faktisk leveringstid kan variere avhengig av antall Varer som er bestilt, og leveringstid vil bli angitt i ordrebekreftelsen.  De angitte leveringstidspunkter er imidlertid ikke bindende. Hiab bestreber seg på å underrette Kunden hvis den angitte leveringstid ikke kan holdes.  Hiab vil i tillegg underrette Kunden om når levering finner sted. Kunden kan ikke kreve erstatning selv om Varene ikke leveres til angitt tid.

4.3 Hvis Kunden ikke tar imot Varen, kan Hiab lagre Varen for Kundens regning og risiko.

4.4 Dersom det inntrer hendelser som påvirker levering av Varen, og som Hiab ikke kunne forutse da Avtalen ble inngått, eller hendelser utenfor Hiabs kontroll, skal leveringstiden forlenges tilsvarende.  Hiab har rett til å kreve eventuelle tilleggsomkostninger som er en følge av slik forsinkelse, som lagringskostnader, og med et rimelig påslag for kostnader og fortjeneste.

4.5 Når Varen er levert skal Kunden undersøke Varen og sjekke at den er i overenstemmelse med spesifikasjonene og om det er varer som er omfattet av bestillingen som mangler og/eller om det er skader på Varene.  Kunde skal, dersom Varen ikke er kontraktsmessig, umiddelbart underrette Hiab skriftlig om eventuelle krav som følge av at Varen ikke er kontraktsmessig. Slik underretning skal uansett skje innen 7 dager etter at Varen er mottatt.  Hiab er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremsettes av Kunden etter at 7-dagers perioden er utløpt.

Salgspant

4.6 Hiab skal ha salgspant i de solgte Varer for kjøpesummen og eventuelle renter/omkostninger. 

 

5 RETUR AV PRODUKTER

5.1 Adgangen til å returnere Varer avhenger blant annet av  Kundens geografiske plassering, produkttype og varens alder.  Alle mulige returer reguleres av de vilkår som fremgår av dette punkt, samt eventuelle andre betingelser for retur som er angitt av Hiab.

5.2 Avhengig av og om Varen er dekket av garantibestemmelsen i punkt 9, kan Hiab akseptere Kundens skriftlige krav om omlevering eller retur i kombinasjon med tilbakebetaling av den avtalte pris under forutsetning av:

(a) at kravet fremsettes slik det er angitt i Hiabs regler for retur av varer, og at retur av varer er godkjent av Hiab før Varen faktisk returneres, og

(b) at Varene er rengjort og i salgbar stand, vanligvis at Varene returneres i originalemballasjen og er ubrukte og heller ikke er skadet,

(c) at den nødvendige dokumentasjon sendes til Hiab sammen med de returnerte Varer, og 

(d) at Kunden ved Hiabs aksept av retur aksepterer: (i) Hiabs returgebyr, dersom Varene allerede er levert til Kunden. All frakt ved utsendelse av erstatningsvare til Kunden må forskuddsbetales.  I tillegg må Kunden betale en eventuell prisdifferanse, dersom det er en slik differanse mellom de returnerte Varer og erstatningsvarene som er valgt. Ytterligere må Kunden betale et omleveringsgebyr for erstatningsvarene.

5.3 Med mindre noe annet er avtalt eller aksepteres av Hiab kan spesialtilpassede Varer ikke returneres.

5.4 Hiab vil bare motta retur av Varer som er forhåndsgodkjent og forbeholder seg også å avvise retur av Varene hvor de retningslinjer for returer som er inntatt i dette punkt ikke er overholdt.  

5.5 Kunden er kjent med at vilkårene i dette punkt ikke nødvendigvis er uttømmende, og at andre betingelser eller gebyrer kan bli gjort gjeldende.  Kunden oppfordres til å kontakte sin lokale Hiab-forhandler før Varer returneres. 

5.6 Kunden er kjent med at den kostnad som belastes, er kostnaden ved å ta den returnerte Varen inn på lager. Selv om en retur av en Vare aksepteres, er Hiab ikke forpliktet til å refundere kostnadene i forbindelse med den opprinnelige leveranse.

 

6 FORCE MAJEURE

6.1 De omstendigheter som er angitt i dette punkt skal betraktes som fritakelsesgrunner for partene, dersom de hindrer oppfyllelse av Avtalen eller gjør oppfyllelse av Avtalen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slik leveranse som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på Avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelse av Avtalen.  Den part som vil påberope seg en fritakelsesgrunn som angitt ovenfor skal umiddelbart skriftlig underrette den annen part om hindringens inntredelse og dens opphør.

6.2 Uansett hva som ellers måtte være bestemt ovenfor kan enhver av partene heve Avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom Avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt ovenfor.  Hiab er imidlertid berettiget til betaling for arbeidet allerede utført og varer som allerede er levert samt materialer som er bestilt men ikke levert til Kunden, dersom Hiab ikke kan benytte slike varer eller materiale på annen måte.

 

7 ENDRINGER

7.1 Hver av partene kan kreve endringer i Varene.  Etter at Kundens krav om en endring, eller etter at Hiab selv har foreslått en endring, eller det er inntrådt andre forhold som nødvendiggjør en endring, skal det gjøres nødvendige endringer i avtalt pris, leveringstid og eventuelle andre vilkår som påvirkes av endringen.  Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene om endret pris, leveringstid eller andre vilkår etter at Hiab har sendt Kunden en skriftlig anmodning om å akseptere nye vilkår, skal Hiab være berettiget til å heve kontrakten med 30 dagers varsel. Hiab er ikke forpliktet til å utføre endringer inntil partene skriftlig har avtalt endringer i avtalt pris, leveringstid eller andre vilkår som er en følge av endringen. 

7.2 Hiab forbeholder seg å kunne endre Varenes design eller spesifikasjoner, eller å avslutte tilbud av enkelte varer på et hvilket som helst tidspunkt med unntak av allerede aksepterte ordre.

 

8 SPESIFIKASJONER

8.1 Vareprøve, tegninger, beskrivelser i kataloger, håndbøker mv. eller i reklame/annonser skal ikke anses å være en del av Avtalen, men utlukkende materiale som gir en overflatisk og omtrentlig beskrivelse av varene.

 

9 GARANTI

9.1 Med mindre annet fremgår av garantibetingelsene for en vare, garanterer Hiab at Varene er mangelfrie i en periode på 6 – seks – måneder fra leveringstidspunktet ("Garantiperioden").  Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, gis det ikke garanti ved levering av brukte varer eller for varer som ikke er Hiabs egne varer.  Hiabs eneste forpliktelse for varer som ikke er Hiab-varer skal være å transportere garantirettighetene for slike varer til Kunden, så langt disse rettighetene er overførbare.

9.2 Dersom Kunden har et berettiget krav under garantien, er Hiab forpliktet til enten å reparere Varen, foreta omlevering eller refundere kjøpesummen for den aktuelle Varen.  Dersom det foretas omlevering eller refusjon av kjøpesummen, skal den mangelfulle Varen returneres til Hiab. Garantien omfatter ikke omkostninger til frakt, arbeid eller reisetid i forbindelse med oppfyllelse av garantiforpliktelsene.  

9.3 Kunden skal uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at Kunden er blitt kjent med feilen, underrette Hiab. Dersom Kunden unnlater å gi slik underretning, bortfaller garantien.

9.4 Garantikrav må fremsettes i tråd med Hiabs retningslinjer for fremsettelse av garantikrav og på det Cargotec garantikravskjema som kan rekvireres fra Hiabs garantiavdeling.   Et garantikrav må uansett inneholde (i) ordrenummer, (ii) faktura, og (iii) Varens serienummer og timeutskrift (dersom den er relevant).

9.5 Hiabs garantiansvar gjelder bare for mangler som er oppstått under normal bruk. Garantien gjelder ikke dersom manglene er en følge av mangelfullt vedlikehold, montering, service m.v. , eller unnlatelse av å følge anvisningene i bruksanvisninger m.v., eller som en følge av reparasjoner eller endringer utført av Kunden.

9.6 Dersom bruk av en mangelfull vare kan medføre skade eller fare, skal Kunden foreta de nødvendige tiltak for å unngå slik skade eller fare.

9.7 Hiabs garantiansvar er begrenset til ansvar for mangler som er angitte ovenfor.  Hiab har intet garantiansvar utover dette.

 

10 ANSVARSBEGRENSNING – ERSTATNING

10.1 Hiab har intet ansvar for følgeskader.  Hiabs ansvar er uansett begrenset til varens pris.

10.2 Kunden har, ved eventuelt mislighold fra Hiabs side, ikke krav på andre sanksjoner enn de som måtte fremgå av disse vilkår.

 

11 TAUSHETSPLIKT OG ÅNDSRETTIGHETER

11.1 Dersom Kunden skulle bli meddelt forretningshemmeligheter eller andre taushetsbelagte opplysninger, har Kunden utelukkende rett til å benytte opplysningene til det formål som begrunnet at Kunden mottok opplysningene.  Kunden kan uansett ikke formidle slike opplysninger til andre.

 

12 OPPSIGELSE

12.1 I tillegg til andre bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelsene, kan hver av Partene heve den inngått Avtale, dersom den annen part vesentlig misligholder Avtalen og misligholdet ikke opphører innen 30 dager, eller innen 5 dager dersom det dreier seg om betalingsmislighold, fra det tidspunkt Parten har mottatt skriftlig varsel om misligholdet eller en Part blir tatt under konkursbehandling eller på annen måte er beviselig insolvent.

12.2 Dersom hevningen skjer som følge av Hiabs mislighold skal Hiab uansett motta vederlag for arbeid fullført opp til misligholdstidspunktet forutsatt at Varene allerede er levert.  

12.3 Dersom hevning skjer som følge av Kundens mislighold, skal Kunden erstatte Hiabs tap som måtte være en følge av Kundens mislighold, herunder betale erstatning for eventuelle følgeskader.

 

13 OVERDRAGELSE AV AVTALEN

13.1 Partene kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter den Avtalen som er inngått uten samtykke fra den annen Part. Hiab skal imidlertid ha anledning til uten Kundens samtykke å overføre kontrakten til et annet selskap i Hiab-konsernet.

 

14 TILBAKEKALL AV VARER

14.1 Kunden er kjent med at Hiab har forpliktelser i forbindelse med de regler som gjelder om produktsikkerhet.  Kunden forplikter seg til ikke å foreta handlinger som kan være til hinder for at Hiab kan oppfylle disse forpliktelser.

14.2 Dersom Kunden får et pålegg om å trekke tilbake en vare fra markedet, skal Hiab omgående varsles.

14.3 Unntatt i tilfeller hvor det er lovpålagt, skal Kunden ikke foreta tilbakekall av varer uten skriftlig tillatelse fra Hiab.  Et eventuelt tilbakekall av varer skal skje i overensstemmelse med Hiabs anvisninger.

 

15 TVISTELØSNING

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne avtale skal, dersom de ikke blir løst gjennom forhandlinger, avgjøres ved de ordinære domstoler.

15.1 Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne avtale skal, dersom de ikke løses gjennom forhandlinger, avgjøres av de ordinære domstoler.

15.2 Eventuelle tvister skal løses på grunnlag av norsk rett.