NOTA PRAWNA

Korzystając ze stron internetowych obszaru biznesowego Hiab należącego do Cargotec Corporation (dalej „Hiab”) dostępnych pod adresem www.hiab.com lub dowolnych podstron (dalej „Witryna”), zobowiązujesz się przestrzegać poniższych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie poniższe warunki, nie możesz korzystać z Witryny.

Ograniczona licencja
Z zastrzeżeniem warunków tu przedstawionych oraz wszystkich obowiązujących przepisów lokalnego prawa, firma Hiab niniejszym udziela niewyłącznego, nieprzenaszalnego, osobistego i ograniczonego prawa do dostępu, wyświetlania i korzystania z niniejszej Witryny oraz zawartych w niej materiałów wyłącznie w celach osobistych. Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia prawa do Witryny i zawartych w niej materiałów i podlega następującym ograniczeniom: (i) wszelkie kopie Witryny i zawartych w niej materiałów muszą być opatrzone informacją dotyczącą prawa własności firmy Hiab; oraz (ii) zakazuje się jakiejkolwiek modyfikacji, dystrybucji, przekazywania lub przechowywania niniejszej Witryny lub materiałów, jak również powielania, publicznej prezentacji lub odtwarzania oraz innego rodzaju korzystania z Witryny i materiałów w niej zawartych do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych, o ile niniejsze postanowienia wyraźnie nie stanowią inaczej.

Prawa autorskie
Treść Witryny jest zastrzeżona na rzecz Cargotec Corporation 2014. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie w niniejszych postanowieniach są zastrzeżone.

Znaki towarowe
Znak towarowy „Hiab” oraz wszystkie inne znaki towarowe należące do firmy Hiab lub jej spółek zależnych, jak również nazwy produktów, logotypy, symbole handlowe, nazwy handlowe, hasła reklamowe, bez względu na to, czy zostały zarejestrowane, czy też nie, oraz nazwy usług stanowią znaki towarowe Cargotec Corporation. Korzystanie z niniejszej Witryny nie może być interpretowane jako udzielenie, w drodze domniemania, na zasadzie estoppel czy w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków pojawiających się w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hiab.

Modyfikacja Witryny
Hiab zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Witryny oraz wycofania dostępu do niej w dowolnym czasie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Zastrzeżenie
Treść Witryny jest udostępniana z zastrzeżeniem jej stanu istniejącego i dostępnego w chwili korzystania z niej. Korzystanie z informacji, narzędzi i usług w Witrynie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, a firma Hiab nie czyni jakichkolwiek zapewnień i nie daje gwarancji poprawności ani funkcjonalności takich informacji, narzędzi lub usług. Poza wyjątkami wymaganymi przez obowiązujące prawo, nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do dostępności, dokładności, niezawodności i treści Witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności
O ile stosowne przepisy nie nakładają innych wymagań, firma Hiab nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne lub wynikowe, za utratę zysków, zakłócenie działalności wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu, nawet jeśli firma Hiab została o takich szkodach poinformowana. Firma Hiab nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności, opóźnienia lub nieprawidłowości zawarte w Witrynie i nie będzie zobowiązana do powiadamiania użytkowników o aktualizacji informacji. Firma Hiab nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę spowodowaną korzystaniem z danych lub usług zawartych w niniejszej Witrynie lub danych wprowadzonych do niej przez użytkownika.

Łącza
Firma Hiab nie przyjmuje odpowiedzialności za stworzone lub opublikowane przez osoby trzecie materiały, do których prowadzą łącza z niniejszej Witryny, ani nie składa względem takich materiałów jakichkolwiek oświadczeń lub zapewnień.

Przekazywane treści
Strona zawierająca Politykę prywatności firmy Hiab informuje o sposobie utrzymywania i korzystania przez Hiab z danych osobowych przekazywanych podczas odwiedzania Witryny. Wszelkie inne informacje lub treści przekazane przez Ciebie będą podlegały następującym warunkom.

Przekazując informacje lub materiały (np. informacje zwrotne, dane, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, zamówienia, wnioski itp.) do firmy Hiab, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Witrynę, zgadzasz się, że: (i) materiały te nie będą zawierać żadnych treści niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, napastliwych lub mających charakter groźby, czy też nienadających się do upublicznienia z innych względów; (ii) dołożysz zasadnych starań w celu skanowania i usunięcia wszelkich wirusów lub innych zanieczyszczających lub szkodliwych programów przed przekazaniem jakichkolwiek materiałów; (iii) jesteś właścicielem przekazywanych materiałów lub posiadasz nieograniczone prawo do przekazania ich nam, natomiast firma Hiab może je opublikować i/lub włączyć te materiały lub dowolne koncepcje w nich opisane do naszych produktów bez wynagrodzenia, ograniczeń w użyciu, podawania źródła i ponoszenia odpowiedzialności; oraz (iv) zobowiązujesz się nie podejmować jakichkolwiek czynności prawnych względem nas w związku z przekazanymi przez Ciebie materiałami oraz zapewnić nam rekompensatę, jeśli jakakolwiek osoba podejmie takie czynności względem nas w związku z przekazanymi przez Ciebie materiałami.

Copyright © Cargotec Corporation 2014

Privacy Policy