Villkor

HIABS WEBBUTIK – ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (v.10/2019)

1 TILLÄMPLIGHET OCH FÖREMÅL FÖR AVTALET

1.1 Dessa Allmänna försäljningsvillkor för Hiabs webbutik (”Villkoren”) ska tillämpas för alla köp som Kunden gör från Hiabs webbutik. Om Parterna har ingått ett separat, skriftligt distributions-, service- eller annat avtal som specifikt omfattar försäljningen och köpet av samma Produkter som köpts av Kunden från Hiabs webbutik, ska ett sådant avtal tillämpas i stället för dessa Villkor. I övriga fall ska försäljningen och köpet av Produkter endast regleras av dessa Villkor och tillhörande dokumentation för den aktuella försäljningstransaktionen, som härigenom gemensamt utgör det fullständiga avtalet (”Avtalet”) mellan Hiab och Kunden.

1.2 Genom att skicka en Beställning, förfrågan om offert eller annat dokument för att köpa Produkter från Hiabs webbutik bekräftar Kunden: (a) sitt fullständiga godkännande av dessa Villkor samt (b) att alla eventuella villkor som medföljer Kundens dokument och avser försäljningstransaktionen saknar verkan och inte kommer att tillämpas. Inga ändringar eller modifieringar av eller tillägg till dessa Villkor eller till Avtalet ska gälla om de inte uttryckligen har godkänts skriftligen av Hiab.

1.3 Produkter som säljs i Hiabs webbutik är enbart avsedda för yrkesmässig användning och kräver professionell installation för att fungera på ett säkert sätt och enligt Produktspecifikationen. Produkterna är inte avsedda för personlig användning eller konsumentbruk och Hiab godtar endast köp från juridiska företag, dvs. beställningar från konsumenter tas inte emot.

1.4 Hiab förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera eller revidera dessa Villkor efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

 

2 DEFINITIONER

”Konfidentiell information” ska avse alla designer, ritningar, teknisk dokumentation, specifikationer, testresultat, prestandaunderlag, affärsmetoder, förfaranden, förbättringar, know-how, uppfinningar, rapporter, finansiella data eller annan information som Kunden erhåller från Hiab enligt Avtalet.

”Avtal” ska avse avtalet mellan Hiab och Kunden baserat på (i) Hiabs erbjudande och Kundens godtagande av detta eller (ii) en Beställning från Kunden och en skriftlig Beställningsbekräftelse från Hiab.

”Avtalspris” ska avse det totala priset som specificeras i Avtalet, med eventuella ändringar därav.

”Kund” avser den entitet vars namn och adress framgår på en Beställning som köpare av Produkten(erna).

”Leverans” avser slutförande av leveransen av Produkten(erna) enligt definitionen i Avtalet. Om Leveransen inte specificeras i Avtalet, ska Leveransen anses ha verkställts när risken för förluster och skador har övergått till Kunden i enlighet med det avtalade leveransvillkoret.

”Hiab” ska avse den enhet inom Hiab/Cargotec Corporation som angetts i Beställningsbekräftelsen och som ingår Avtalet med Kunden.

”Beställning” avser en beställning som gjorts av Kunden till Hiab i eller genom Hiabs webbutik (eller på annat sätt) för köpet av Produkten(erna).

”Beställningsbekräftelse” avser, i fråga om en Beställning, den skriftliga bekräftelse som utfärdas av Hiab som godkännande av Beställningen.

”Part” ska avse Hiab eller Kunden.

”Parter” ska avse Hiab och Kunden.

”Produkt” ska avse utrustning, reservdel(ar), komponent(er), produkt(er) och/eller tillbehör och relaterad dokumentation som ska levereras till Kunden enligt Avtalet och specifikationen i Beställningsbekräftelsen. Produkterna tillverkas och levereras av Hiab eller av ett till Hiab anslutet företag eller deras underleverantörer. Hiab har dock det enda avtalsförhållandet med Kunden.

”Garantivillkor” ska avse standardgarantivillkoren för Produkten(erna).

 

3 AVTALSPRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1 Avtalspriset ska faktureras och Kunden ska betala Avtalspriset till Hiab i enlighet med betalningsvillkoren och -metoderna som anges i Avtalet. Om inget betalningsvillkor har specificerats i Avtalet ska betalningar göras av Kunden inom trettio (30) dagar efter fakturans datum. Om betalning med kreditkort kan accepteras av Hiab och har valts som betalningsmetod, kommer kortet att krediteras vid avsändning av Produkten(erna). Kunden ansvarar för att uppge fullständig och korrekt information om sin identitet till Hiab. Kunden erkänner och godtar att eventuell inkorrekt information om Kundens identitet som medför att Hiab tillskrivs ansvar att betala omsättningsskatt ska läggas till på Avtalsprisets värde.

3.2 Alla priser i Hiabs webbutik är nettopriser, exklusive alla mervärdes- eller omsättningsskatter. Vidare är Avtalspriset, om inget annat uttryckligen angetts i Avtalet, exklusive alla leverans- eller transportkostnader, försäkringspremier eller andra försäkringskostnader, skatter, tullar eller pålagor eller andra skatter eller avgifter oavsett slag och tidpunkt för debiteringen som avser exporten, importen, transporten, leveransen och försäljningen av Produkt(er) (”Extra kostnader”). Hiab ska ha rätt att fakturera Kunden för eventuella Extra kostnader som orsakats av eller på uppdrag av Kunden i tillägg till Avtalspriset, och alla sådana fakturerade Extra kostnader ska betalas direkt av Kunden till Hiab. Om inget annat angetts i Avtalet och för att undvika oklarheter inkluderar Avtalspriset inte de kostnader som avser export, import eller specialförpackning av Produkten(erna), och Kunden ska åta sig och vara ansvarig för alla sådana merkostnader som ska anses utgöra en del av de Extra kostnaderna.

3.3 Hiab har rätt att när som helst avbryta Kundens åtkomst till Hiabs webbutik eller att ställa in, försena, neka eller annullera varje leverans av Produkt(er) eller annan prestation (inklusive garantiförpliktelser) om Kundens ekonomiska situation inte motiverar en leverans eller om Kundens betalning är förfallen. Dröjsmålsräntan vid försenad betalning ska vara åtta (8) procentenheter över den räntesats för Europeiska centralbankens huvudsakliga refinansieringsfacilitet som gäller på betalningens förfallodag samt beräknas från förfallodagen till dagen för den faktiska betalningen. Sådana förseningsavgifter kommer att utkrävas automatiskt utan föregående meddelande.

3.4 I den utsträckning det medges av gällande lag leder varje försenad betalning till att gäldenären åläggs att betala en fast avgift av fyrtio (40) Euro (eller samma belopp i den avtalade valutan, beräknad i enlighet med den officiella växelkursen på faktureringsdagen) för att täcka indrivningskostnader i tillägg till förseningsavgifterna. En kompletterande skadeersättning kan krävas av Hiab, vid uppvisande av stödjande dokumentation, när inkassokostnaderna överstiger fyrtio (40) Euro (eller samma belopp i den avtalade valutan, beräknad i enlighet med den officiella växelkursen på faktureringsdagen).

3.5 Hiab förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll på Kunden och/eller begära en kreditansökan (inklusive en personlig betalningsgaranti) från Kunden före godkännande av Beställning(ar).

3.6 Priserna för Produkter kan ändras från tid till annan efter Hiabs eget gottfinnande. Eventuella prisändringar påverkar dock inte Avtalspriset (annat än vad som anges i avsnitt 3.2, 4.4 eller 7.1 ).

 

4 LEVERANS, ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

Leverans

4.1 Om inget annat överenskommits (och alltid med förbehåll för bestämmelserna i paragraf 3.2 i fråga om kostnader och avgifter som rör transporter och leverans och som ska anses äga företräde före bestämmelserna i de tillämpliga leveransvillkoren i händelse av varje motstridighet), ska leveransvillkoret för Produkten(erna) vara CIF vid enbart sjötransport, CIP för andra transportmedel samt DAP vid expressleveranser (Incoterms 2010 eller en senare Incoterm som ersätter den föregående). Äganderätten och risken för förluster och skador ska övergå från Hiab till Kund i enlighet med det avtalade leveransvillkoret.

4.2 Hiab eftersträvar att leverera Produkten(erna) i enlighet med det tidsschema som fastställts av Hiab. Den faktiska leveranstiden varierar baserat på mängden beställda Produkter och kommer att bekräftas i Beställningsbekräftelsen. Alla datum för Leverans och perioder inom vilka Leveransen av Produkten(erna) ska utföras, oavsett om de kommunicerats till Kunden eller ej, är dock endast uppskattningar. Hiab eftersträvar att meddela Kunden om den beräknade Leveranstiden inte kommer att uppfyllas och, i så fall, när Leveransen kan ske. Om inget annat uttryckligen har överenskommits i Avtalet, åtar sig Kunden att ta emot leveranser före och efter det ursprungligen överenskomna Leveransdatumet och Kunden ska inte vara berättigad att kräva ersättning för kostnader eller skadestånd vid försenade leveranser.

4.3 Om Kunden underlåter att ta emot en Leverans kan Hiab förvara Produkten(erna) på Kundens bekostnad.

4.4 Vid ändrade omständigheter under Leveransen som Hiab inte kunde beakta när Avtalet ingicks eller om ett ärende utanför Hiabs kontroll orsakar försening eller hindrar Hiabs utförande, ska Leveranstiden förlängas i motsvarande grad. I sådana fall är Hiab berättigad att debitera merkostnader som uppstått från förseningen, inklusive men inte begränsat till, alla förvaringskostnader tillsammans med skäliga omkostnader och vinst.

4.5 Vid Leverans av Produkt(er) ska Kunden utföra en inspektion med avseende på överensstämmelsen med specifikationer, saknade delar eller Produkt(er) och/eller skador på Produkten(erna). Om Kunden noterar några otillfredsställande förhållanden ska Kunden omedelbart och skriftligen informera Hiab om sin reklamation, dock senast sju (7) dagar efter Leveransdatumet. Hiab ska inte vara ansvarig för någon reklamation som görs av Kunden efter den angivna perioden. 

 

Återtagandeförbehåll

4.6 I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och med de begränsningar som åläggs av lagstadgade bestämmelser, förbehåller Hiab sig äganderätten till de sålda Produkterna tills hela Avtalspriset har erlagts till Hiab, med tillägg av upplupna kostnader. Om Produkterna säljs som förberedelse inför efterföljande återförsäljning, införlivande i eller sammanslagning med andra objekt, omfattas de sålda Produkterna inte av rätten till kvarhållande om återförsäljningen, införlivandet eller sammanslagningen har ägt rum. I händelse av att de sålda Produkterna omvandlas eller bearbetas kommer rätten till kvarhållande att fortsätta gälla och därigenom omfatta det omvandlade eller bearbetade objektet i en omfattning som motsvarar det värde som representeras av den sålda Produkten vid tidpunkten för försäljningen.

 

5 RETUR AV PRODUKTER

5.1 Möjligheten att returnera Produkten(erna) beror på Kundens plats, Produkttyp, ålder på Produkten och andra faktorer. Alla typer av returer omfattas av följande villkor och andra eventuella returvillkor som definierats av Hiab.

5.2 Med förbehåll för avsnitt 9 (Garanti) kan Hiab, efter eget gottfinnande, acceptera en Kunds skriftliga begäran avseende utbyte av Produkten(erna) eller returnering av Produkten(erna) och återbetalning av Avtalspriset för den returnerade Produkten (”Begäran”), förutsatt att:

a) Begäran skickas till Hiab i enlighet med Hiabs aktuella policy för returgods (som kan ändras av Hiab från tid till annan) och om ett returgodkännande har erhållits från Hiab före utbytet eller returneringen av Produkt(er)

b) Produkten(erna) är i rent och återförsäljningsbart skick (t.ex. Produkten(erna) förvaras i originalförpackningen och har inte använts) och har inte skadats (vare sig i transit eller på annat sätt)

c) relevanta returdokument skickas till Hiab med den/de utbytta eller returnerade Produkten(erna) och

d) Kunden samtycker till att omedelbart betala följande belopp till Hiab vid Hiabs godkännande av Begäran, i tillämpliga fall: (i) kostnaderna för returleveransen som debiterats av Hiab om Produkten(erna) som ska bytas ut eller returneras redan har levererats till Kunden vid tidpunkten för Begäran. Hela frakten måste betalas i förskott av Kund om inget annat specificerats av Hiab, (ii) i händelse av utbyte av Produkten(erna) betalas skillnaden mellan priset för Produkten(erna) som returneras och den/de valda Ersättningsprodukten(erna), (iii) betalas en avgift för den nya leveransen av Ersättningsprodukt(er) samt (iv) tillämpliga kostnader för förnyad lagring.

5.3 Om inget annat specificerats eller godkänts av Hiab, kan särskilda eller specialbeställda Produkter inte bli föremål för byte eller retur.

5.4 Otillåtna byten eller returer kommer inte att godkännas av Hiab och Hiab kommer inte att ansvara för dem. Vidare, om utbytet eller returen inte sker i enlighet med ovanstående villkor och/eller andra returvillkor som definierats av Hiab, förbehåller Hiab sig rätten att avvisa utbytet eller returen.

5.5 Kunden bekräftar att ovanstående lista eventuellt inte är uttömmande och att andra villkor och avgifter kan komma att tillämpas. Kunden ska kontakta och rådfråga en lokal Hiab-representant innan några Produkter returneras.

5.6 Kunden erkänner att kostnaderna för den förnyade lagringen representerar de kostnader som belastar Hiab vid mottagande av den/de returnerade Produkten(erna). För att undvika oklarheter kommer kostnaderna för den initiala leveransen av den/de returnerade Produkten(erna) inte att återbetalas.

 

6 FORCE MAJEURE

6.1 Varje Part ska vara berättigad att skjuta upp utförandet av sina förpliktelser enligt Avtalet (bortsett från betalning av förfallna medel) i den utsträckning sådant utförande hindras eller gjorts orimligt betungande av någon av följande omständigheter: arbetsmarknadskonflikter och andra omständigheter utanför Parternas kontroll såsom men inte begränsat till brand, krig eller krigsliknande handlingar, piratverksamhet, mobilisering, rekvisition, embargo, Force Majeure, valutarestriktioner, uppror, myndighetsåtgärder, begränsningar vid användningen av el och brister i eller förseningar av leveranser från underleverantörer orsakade av någon sådan omständighet som åberopas i denna paragraf. Den Part som påverkas av en Force Majeure-händelse ska sträva efter att skriftligen underrätta den andra Parten om händelsen och dess återställande.

6.2 Varje Part ska vara berättigad att säga upp Avtalet genom ett skriftligt meddelande om Leveransen av Produkt(er) är eller kommer att bli försenad i mer än sex (6) månader till följd av Force Majeure. Om Avtalet sägs upp på detta sätt har Hiab rätt att få betalning för det arbete som redan har utförts och den del av Produkten(erna) som redan levererats och material som beställts men ännu inte levererats till Kunden och som Hiab inte kan använda för andra kunder.

 

7 ÄNDRINGAR

7.1 Endera Parten kan begära ändringar av Produkten(erna). Efter att ha mottagit Kundens begäran eller själv ha föreslagit en ändring, eller efter att Hiab fått kännedom om någon handling, händelse (inklusive men inte begränsat till faktorer på grund av regeringshandlingar, ändringar i lagar, koder, bestämmelser, Kundens åsidosättande att tillhandahålla begärd och korrekt information eller fortsätta med sina avtalsenliga förpliktelser) och/eller underlåtelser som leder till behov av en förändring, ska Parterna på motsvarande sätt komma överens om vilka justeringar som ska göras i Avtalspriset, tidsschemat och/eller andra villkor i Avtalet. Om ingen ömsesidigt godtagbar överenskommelse har nåtts eller genomförts inom trettio (30) dagar efter Kundens mottagande av ett skriftligt meddelande från Hiab om sådana ändrade omständigheter, ska Hiab ha rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Hiab ska inte åläggas att utföra några ändringar innan Parterna kommit överens, skriftligen, om de justeringar som ska göras i de villkor som påverkas av ändringen.

7.2 Hiab förbehåller sig rätten att när som helst ändra utförandet eller specifikationerna av sina Produkter eller avbryta tillverkningen och försäljningen av Produkterna (med förbehåll för uppfyllande av godkända Beställningar). En Produktändring medför inget ansvar att utföra identiska eller liknande ändringar av tidigare tillverkade eller levererade Produkter.

 

8 SPECIFIKATIONER

8.1 Alla prover, ritningar, beskrivningar (i kataloger, instruktionsböcker eller på annat sätt) eller reklam som presenteras av Hiab har framställts i syfte att ge en ungefärlig hänvisning om den/de Produkt(er) som identifieras i dem. De ska inte utgöra en del av Avtalet eller ha någon avtalsrättslig verkan.

8.2 Utan hinder av någon rekommendation eller något förslag som avser användningen av Produkten(erna), oavsett om de återfinns i Hiabs katalog, instruktionsböcker eller på annat håll, eller har presenterats av Hiab som svar på en förfrågan från Kunden, är det Kundens ansvar (om inget annat uttryckligen har godkänts av Hiab i skrift) att övertyga sig själv om Produktens(ernas) lämplighet för hans eget syfte och han ska anses ha gjort detta. Hiab ska inte bära något ansvar för riktigheten i ritningar, uppgifter eller specifikationer som tillhandahållits av Kunden eller för någon defekt eller underlåtenhet hos Produkten(erna) att följa specifikationer som uppstått som konsekvens därav, i den utsträckning detta tillåts av gällande lag.

 

9 GARANTI

9.1 Om inget annat anges i Garantivillkoren för en Produkt, garanterar Hiab att Produkten(erna) ska vara fria från defekter i material och utförande under en period av sex (6) månader från datumet för Leverans (”Garantiperioden”). Om inget annat uttryckligen avtalats skriftligen, lämnar Hiab INGA GARANTIER avseende använda eller begagnade Produkt(er) eller avseende delar eller produkter utan Hiabs varumärke (”Tredjeparts Delar”). Hiabs enda förpliktelse med avseende på Tredjeparts Delar ska vara att överföra tillverkarens garanti för sådana delar till Kunden, i den utsträckning de kan överföras.

9.2 Under den ovannämnda garantin samtycker Hiab till att, efter eget val och som Kundens enda och exklusiva rättsmedel, antingen reparera eller ersätta en defekt Produkt (defekta Produkter) (eller del därav), eller kreditera eller återbetala priset för sådana Produkt(er) i proportion till Avtalspriset. Eventuella defekta Produkter eller utbytta delar ska bli Hiabs egendom. Ovanstående garanti täcker inga kostnader och utgifter för frakt, arbetskraft eller restid som involverats vid Hiabs fullföljande av de ovanstående garantiförpliktelserna.

9.3 Kunden ska utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter att en defekt konstaterats skriftligen underrätta Hiab om varje defekt som framträder under den ovannämnda garantin. Om Kunden underlåter att lämna meddelande om en sådan defekt inom garantiperioden kommer Kunden att förlora sina rättigheter avseende defekten.

9.4 Ett garantianspråk ska framställas och registreras i enlighet med Hiabs rutiner för garantianspråk på Cargotecs formulär för garantianspråk som tillhandahålls genom Hiabs garantiavdelning. Ett garantianspråk måste inkludera det (i) ursprungliga beställningsnumret, (ii) inköpsfakturan i original, (iii) fakturan för ersättningsköpet samt (iv) Produktens och maskinens serienummer och timavläsningar (i förekommande fall).

9.5 Säljarens ansvar ska endast tillämpas vid defekter som framträder under normal drift och vid korrekt användning. I synnerhet täcker garantin inte defekter som uppstått från (i) Kundens felaktiga eller olämpliga underhåll, installation, hantering, service, lagring eller inspektion, (ii) bristfällig efterlevnad av tillverkarens eller operatörens instruktionsbok, drifts- eller underhållsinstruktioner eller andra instruktioner som avser Produkten(erna) eller (iii) från reparationer, ändringar eller justeringar som utförts av Kunden. Vidare omfattar garantin inte defekter som uppstått genom olycka, stöld, vandalisering, missbruk eller oaktsamhet och den täcker inte heller normal försämring eller slitage. Ytterligare begränsningar och krav för garantitäckningen kan inkluderas och specificeras i Garantivillkoren.

9.6 Om defekter i Produkt(er) kan orsaka skada eller fara, ska Kunden vidta alla omedelbara åtgärder som krävs för att förhindra eller minska sådan skada eller fara.

9.7 MED UNDANTAG FÖR DEN GARANTI SOM FASTSTÄLLS I DETTA AVSNITT 9 , LÄMNAR SÄLJAREN INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG AVSEENDE NÅGRA PRODUKTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, (A) GARANTI OM SÄLJBARHET, ELLER (B) GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, ELLER © GARANTI OM ÄGANDERÄTT, ELLER (D) GARANTI MOT INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER TILLHÖRANDE TREDJEPART, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT GENOM LAG, ÄRENDETS HANDLÄGGNING, GENOMFÖRANDET, HANDELSBRUK ELLER PÅ ANNAT SÄTT.

 

10 ANSVARSBEGRÄNSNING, SKADEERSÄTTNING

10.1 SÅ LÅNGT DET TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA HIAB UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG INFÖR KUND ELLER ANNAN TREDJEPART VID EN EVENTUELL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, INTÄKT ELLER VINST ELLER FÖRLUST AV UPPGIFTER ELLER VÄRDEMINSKNING, ELLER VID TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT OM DE UPPSTÅR GENOM AVTALSBROTT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR KUNNAT FÖRUTSES ELLER OM HIAB INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH OAKTAT OM EN ÖVERENSKOMMEN ELLER ANNAN ÅTGÄRD INTE UPPFYLLT SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. DESSUTOM SKA, SÅ LÅNGT DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, HIABS SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAR TILL AVTALET, AVTALSBROTT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA AVTALSPRISET.

10.2 KUNDENS RÄTTSMEDEL ENLIGT AVTALET ÄR EXKLUSIVA.

10.3 Kunden samtycker härmed till att försvara, gottgöra och hålla Hiab och Hiabs koncernföretag skadeslösa från och mot alla skador, förluster, skadestånd, utgifter, avgifter, domar, förlikningar eller andra kostnader som orsakats av, relaterar till eller uppstår från Kundens verksamhet, användning, försäljning av eller äganderätt till Produkten(erna) eller andra anspråk oaktat om de uppstår i samband med användningen eller driften av Produkten(erna), med mindre de har uppstått genom grov oaktsamhet hos Hiab.

10.4 Begränsningarna i Hiabs ansvar ska inte tillämpas på anspråk som orsakats av eller kan härledas från avsiktlig försummelse eller grov oaktsamhet hos Hiab eller för dödsfall eller personskada som uppstått genom Hiabs oaktsamhet.

 

11 SEKRETESS OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Kunden ska endast ha rätt att använda Konfidentiell information, ritningar, dokument och annan information som lämnats av Hiab i det syfte för vilka de tillhandahållits. Kunden ska vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra ett otillåtet röjande eller användning av Konfidentiell information av Kundens anställda, underrepresentanter eller andra mellanhänder. Sekretessförbindelsen ska fortsätta att gälla även efter uppsägningen eller utgången av Avtalet.

11.2 Alla immateriella rättigheter avseende Produkten(erna) som levereras av Hiab inklusive, utan begränsning, alla patent, varumärken, upphovsrätter, know-how, Konfidentiell information, programvara, ritningar och/eller dokumentation eller uppgifter som inkluderats i, med eller utgör Produkten(erna) (”IPR”) och alla äganderättigheter i och till IPR ska kvarstå enbart och exklusivt hos Hiab eller dess licensgivare, i förekommande fall. IPR får inte, utan samtycke från Hiab, användas för något annat syfte än det för vilket de har tillhandahållits och får inte kopieras, reproduceras, överföras eller meddelas till en tredjepart. Hiab ska inte åläggas att tillhandahålla några tillverkningsritningar av Produkten(erna) till Kunden eller annan information i den utsträckning det bedöms vara kommersiellt känsligt av Hiab.

 

12 UPPSÄGNING

12.1 I tillägg till de övriga uppsägningsrättigheter som föreskrivs i dessa Villkor, får endera Parten säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om (i) den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte har åtgärdat situationen inom trettio (30) dagar (fem (5) dagar vid utebliven betalning) efter att ha erhållit ett skriftligt mottagande om detta, eller (ii) i den utsträckning det tillåts enligt gällande lag, om den andra Parten blir insolvent, går i konkurs, inleder rekonstruktion eller det föreligger ett uppenbart hot om detta, eller (iii) i den utsträckning det tillåts enligt gällande lag, om den andra Parten håller inne med, eller hotar att hålla inne med, betalning av sina skulder när de förfaller eller bedöms eller förklaras vara oförmögen att betala sina skulder enligt gällande lag.

12.2 Vid uppsägning på grund av Hiabs försummelse ska Hiab få betalt för värdet av det arbete som slutförts vid detta datum och för Produkt(er) som redan levererats och material som beställts men inte levererats till Kunden och som Hiab inte kan använda för andra kunder.

12.3 Om Hiab säger upp Avtalet, helt eller delvis, på grund av Kundens agerande (vilket inkluderar annullering av beställningen vid någon tidpunkt) och utan att påverka något annat rättsmedel som kan vara tillgängligt för Hiab: (i) ska Kunden kompensera Hiab för den uppkomna förlusten som är en konsekvens av eller i sker anslutning till Kundens försummelse (inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst och eventuella indirekta förluster eller följdförluster), och (ii) alla fakturor som rör tillhandahållandet av Produkt(er) som är utestående och obetalda per dagen för Avtalets uppsägning ska omedelbart förfalla till betalning med verkan från detta datum.

 

13 ÖVERLÅTELSE

13.1 Parterna får utan föregående skriftligt samtycke från den andra Parten inte överlåta någon av sina rättigheter eller förpliktelser som uppkommer genom Avtalet till en tredjepart. Oaktat det som anges ovan ska Hiab dock ha rätt att överlåta Avtalet till något av sina koncernföretag.

 

14 PRODUKTÅTERKALLELSE

14.1 Kunden bekräftar att Hiab har förpliktelser i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav rörande produktsäkerhet. Kunden åtar sig att inte vidta åtgärder eller göra någonting som kan hindra eller begränsa Hiabs förmåga att följa sådana lagstadgade krav.

14.2 Om Kunden är föremål för en begäran, ett domstolsbeslut eller annat direktiv från en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet avseende indragning av en Produkt från marknaden, ska vederbörande omedelbart och skriftligen informera Hiab om detta samt bifoga en kopia av denna begäran, domstolsbeslutet eller annat direktiv. Kunden åtar sig att bistå med all hjälp som Hiab rimligen kan begära i samband med att kontakta kunder eller slutanvändare av Produkt(er) för att genomföra ett eventuellt förfarande om produktåterkallelse.

14.3 Om inget annat föreskrivs enligt lag, får Kunden inte utföra något återkallande eller indragning utan skriftligt tillstånd från Hiab och då enbart med strikt efterlevnad av Hiabs instruktioner avseende implementeringsförfarandet.

 

15 AVSKILJBARA BESTÄMMELSER, AVTALET I SIN HELHET

15.1 Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i Avtalet bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa kommer giltigheten av de återstående bestämmelserna i Avtalet därigenom inte att påverkas, och varje återstående bestämmelse eller del därav ska vara giltig och verkställbar i den utsträckning som lagen tillåter. När någon bestämmelse bedöms ogiltig eller omöjlig att verkställa ska Parterna eftersträva att förhandla i god tro för att enas om en ersättningsbestämmelse som i största möjliga utsträckning uppnår det avsedda affärsmässiga resultatet enligt den ursprungliga bestämmelsen.

15.2 Med Avtalet återges hela överenskommelsen mellan Parterna avseende dess ämnesområde och ersätts alla föregående meddelanden, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna.

 

16 ICKE-AVSTÅENDE

16.1 Om endera Parten underlåter att vid någon tidpunkt eller under en period tillämpa någon av bestämmelserna i Avtalet ska det inte tolkas som ett avstående från sådana bestämmelser eller från Partens rätt att därefter tillämpa varje sådan bestämmelse.

 

17 EFTERLEVNAD AV LAGAR, TILLHANDAHÅLLANDE AV INFORMATION

17.1 Varje Part ska alltid följa och driva sin verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar och regelverk avseende, utan begränsning, sanktionskrav och (re-)exportkontrollförordningar, penningtvätt, mutor och antikorruption samt US Foreign Corrupt Practices Act och UK Bribery Act. Vid vidareförsäljning av Produkt(er) ska Kund uppfylla sanktionskrav som införts, administreras eller genomdrivs från tid till annan av Europeiska unionen, Förenta nationernas säkerhetsråd och varje annan tillämplig sanktionsmyndighet.

17.2 Kunden ska erhålla och tillhandahålla till Hiab, inom rimlig tid, all sådan information, dokumentation och assistans som kan begäras av Hiab för att Hiab ska följa sina förpliktelser enligt Avtalet och tillämpliga lagar och regelverk.

 

18 STYRANDE TERMER

18.1 Om Avtalet anses vara ett godkännande av ett tidigare erbjudande från Kunden är ett sådant godkännande begränsat till de uttryckliga villkor som ingår i Avtalet. Kundens godkännande av Avtalet begränsas till de villkor som ingår i Avtalet, och Hiab invänder härmed mot och avvisar alla eventuella ytterligare, annorlunda eller varierande villkor som föreslagits av Kunden (inklusive, utan begränsning, villkor som bifogats till eller åberopas i Kundens inköpsbeställning), om Säljaren inte uttryckligen godkänner sådana villkor skriftligen. Ett sådant förslag på ytterligare, annorlunda eller varierande villkor från Kunden kommer inte att fungera som ett avvisande av Säljarens erbjudande, och Säljarens erbjudande kommer att anses vara godtaget utan sådana ytterligare, annorlunda eller varierande villkor. Avtalet utgör det slutgiltiga uttrycket för villkoren mellan Säljare och Kunden avseende Produkten(erna) och är den fullständiga redogörelsen för dessa villkor. Eventuella villkor, förhandlingar eller överenskommelser som inte ingår i Avtalet kommer inte att ha någon rättskraft eller verkan om de inte är skriftliga och inte har undertecknats av Säljare och Kunden.

 

19 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

19.1 Om Kunden och Hiab har samma hemvist ska Avtalet regleras av och uttolkas i enlighet med landets lagar. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas. I detta fall ska varje tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som uppstår från eller i samband med Avtalet, eller överträdelsen, uppsägningen eller ogiltigheten därav, slutligen avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Internationella handelskammarens skiljedomsregler av en skiljedomare som utsetts i enlighet med de nämnda bestämmelserna. Om inget annat har överenskommits av Parterna ska förfarandespråket vara engelska.

19.2 I övriga fall ska Avtalet uteslutande regleras av och uttolkas i enlighet med Sveriges lagar och exkludera eventuella lagvalsregler. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas. I detta fall ska varje tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som uppstår från eller i samband med Avtalet, eller överträdelsen, uppsägningen eller ogiltigheten därav, slutligen avgöras genom skiljeförfarande som handläggs av Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare (”SCC”). Reglerna för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om SCC efter eget gottfinnande inte beslutar, efter att ha beaktat ärendets komplexitet, värdet på tvisten och andra omständigheter, att Skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC även besluta huruvida Skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandena ska hållas i Stockholm, Sverige och, om inget annat överenskommits, ska språket vara engelska.

19.3 Oaktat det som anges ovan kan anspråk vid utebliven betalning av monetära krav lösas av en behörig domstol om svaranden inte bestrider sitt betalningsåtagande.